B R E S A Y L O R

Post Office opened on September 1, 1884. Closed on September 1 1885.
Reopened on January 1, 1889. Closed permanently on May 30, 1969.
Current population is 0.


Postmarked 1909.

DA
1940

DA
1940

DA
1926

DA
1967